Санирането – наболялата тема.. Имаме ли шанс да се включим?

Програмата за енергийна ефективност напоследък е спорна тема. Спестяването на разходи за отопление е нещо желано от всяко домакинство, както и опазването на природата като цяло. И все пак, възникват въпроси и тревоги относно кандидатстването, процедурата, дали няма „измама“ някаква някъде и т. н.

В качеството си на социално отговорна компания, „Джи Мениджмънт“ се ангажира и с темата за санирането. Част от нашата работа е да подпомагаме блоковете, желаещи да бъдат санирани, като поемаме грижата нещата да бъдат осъществени правилно и положителният резултат да бъде налице. За да се избегнат неясноти, по-долу Ви представяме основните пунктове, засягащи този процес.

Какво и как ще се санира?
Програмата включва: топлоизолация и подмяна на дограми на врати и прозорци, ремонт/подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата; реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална, с допълнително осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект при наличие на такава възможност в сградата; изграждане на инсталации за ВЕИ (соларни панели); ремонт на електроинсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление; при наличие на градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата – газифициране на сгради.

Какво не е включено в програмата за енергийна ефективност?
Всякакви ремонти и подмяна на оборудване, вкл. осветителни тела в самостоятелния обект/жилище. Не се подменят и асансьори.

Накратко, какво се изисква и как се процедира?

По програмата могат да кандидатстват собственици на панелни блокове, построени не по-късно от 1999 г, и по-конктретно: всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ – ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) и техните подвидове. Минималният брой на апартаментите в сградата трябва да е 36.

Първата стъпка е учредяване на сдружение на собствениците, съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост, в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ. (Ако сградата се състои от блок-секции, сдружение на собствениците може да се създаде за всяка една блок-секция, но се подава само едно заявление). Попълват се съответните документи по образец.

Следва провеждане на общо събрание, от което – с протокол – сдружението дава съгласие за достъп до обектите и изпълнение на дейностите, предписани от техническото наблюдение и обследването за енергийна ефективност. Взема се решение за кандидатстване и за сключване на договор между сдружението на собствениците и Общината.
По-нататък, сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината/района по местонахождение на сградата и очаква одобрение или отхвърляне. Целта е одобрение и при получаване на такова, се сключва договор между Сдружението и Общината (по образец). С този договор се дава мандат на Общината (кмета) да извършва от свое име всички действия по осигуряване на необходимия ресурс и организация за обновяване на дадената сграда, които включват: извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт; провеждане на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори; изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата; проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи; инвеститорски, строителен и авторски контрол.
За всички допълнителни въпроси „Джи Мениджмънт“ е на Ваше разположение. Ние сме връзката Ви с Общината и с другите институции, нашата мисия е да Ви дадем ясни насоки какво точно е необходимо да се направи и какво да се попълни като документация.