Договор – първата и задължителна стъпка към ползване на професионални домоуправителски услуги Варна

Когато сте стигнали до етапа на вземане на решение за наемане на Професионален Домоуправител, първото нещо, което следва да направите, е узаконяване на сделката. Договорът представлява задължителното постановление, легализиращо нашите услуги, като чрез него се поставят първоначалните и последващи взаимоотношения, произтичащи от правото на придобиване и използване на Професионален домоуправител. Жителите на Варна са първите, които ще се възползват от тази възможност, предоставена от нашата фирма, тъй като фирма „Джи Мениджмънт“ е основана в гр. Варна, но дейността ни постепенно се разширява и в други  градове в България.

Договор с Професионален домоуправител – необходими
предварителни условия за сключване
Първоначално Вие, в качеството си на живущ или на домоуправител в дадена етажна собственост, следва да организирате свикане на общо събрание, като в рамките на три работни дни преди това трябва да ни известите в случай, че искате да присъства и наш представител. При гласуване с „ЗА“ с мнозинство от най-малко 67% идеални части от общите части на етажната собственост, се приема легитимно решение функциите и правомощията домоуправител да бъдат предадени на нашия Професионален Домоуправител. Преди подписването на договора, всички бъдещи ползватели на услугата Професионален Домоуправител биват запознати с всеки член и точка от договора и само след всеобщо одобрение от тяхна страна може да се премине към официално подписване на договорът. В него се посочва избрания от Вас пакет и се конкретизира пълния обхват на дейността на услугите влизащи в него, начин на заплащане, срок на договора и др. специфики, свързани пряко с ползване на Професионален Домоуправител Варна.
Единствено посредством договор за ползване на Професионален Домоуправител Варна Вие уреждате всеки въпрос по отношение на управлението на вашата етажна собственост.