Чудите се
каква е
цената на
нашите
услуги?

Портиерски услуги

Обхват на портиерските дейности
  • Следи за пропускателния режим на влизащите и напускащите обекта лица;
  • Не допуска влизането на лица, които с поведението си застрашават сигурността на собствениците; ползвателите и обитателите на територията на обекта;
  • Контролира изправността на сигнално-охранителната техника;
  • Води необходимите дневници за осигуряване на пропускателния режим;
  • Изпълнява и други конкретно възложени задачи за осигуряване сигурността в обекта.
Покритие на портиерските дейности
  • Покритие 8 часа дневно/5 дни седмично
  • 12 часа дневно/7 дни седмично
  • 24 часа дневно/7 дни седмично