Чудите се
каква е
цената на
нашите
услуги?

Ремонтни дейности

Какво се случва когато възникне нужда от ремонт?
При възникване на нужда от ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване се свиква общо събрание и се извършва след решение от общото събрание на собствениците. При възникване на няколко ремонти дейности на общите части с предимство се извършват дейностите от строително-технически характер за привеждане на сградата в съответствие с мерките и указанията в техническия и паспорт. Всички изразходвани разходите за ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общите части, за които има прието решение на общото събрание на собствениците, се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
Какво се случва, когато възникне нужда от ремонт между съседни входове на една и съща сграда?
При нужда от ремонт между съседни входове на една и съща сграда  се заседава съвместно общо събрание с участието на собствениците от етажните собствености и се гласува приемането на решение за извършване на ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общите части между отделните етажни собствености.
Какво се случва в случай, че собственик на обект извърши необходим ремонт на общите части в етажната собственост?
Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд при необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание, като разходите за извършването на ремонта се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски по решение на общото събрание след представяне на документи, удостоверяващи направените разходи.
Какво се случва в случай, че собственик на обект извърши необходим ремонт на общите части в етажната собственост и средствата не му бъдат възстановени?
Ако разходите с удостоверяващи ги документи, извършени от собственик, не бъдат възстановени или прихванати от дължимите от него вноски, той има право да предяви иск срещу останалите собственици.
Какво се прави при неотложен ремонт?
В случаи, когато сградата или отделният вход в режим на етажна собственост се нуждаят от неотложен ремонт, с решение на домоуправителя незабавно се отпускат финансови средства от фонд „Ремонт и обновление”. Когато във фонда липсват средства или средствата са недостатъчни, домоуправителят незабавно свиква общото събрание да приеме решение за набиране на средства за извършването на ремонта.
Какво се прави при неотложен ремонт в случай, че не може да се приеме решение за набиране на средства?

Ако общото събрание не бъде свикано или не вземе решение, домоуправителят или заинтересованите лица уведомяват кмета на общината или района за обстоятелствата.
Кметът на общината или района или управомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед със срок до един месец от уведомяването, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок неотложния ремонта, но не по-късно от три месеца. Когато заповедта не е изпълнена в, неотложният ремонт се извършва от кмета на общината или района в срок до три месеца от изтичане на срока за ремонт според заповедта. В тези случаи въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината или района за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Съобщете за проблем

×
Влизане в системата

×