Чудите се
каква е
цената на
нашите
услуги?
За да подпишете договор с професионален домоуправител като фирма „Джи Мениджмънт”, е нужно да организирате общо събрание, на което да поканите, с три работни дни предизвестие, наш представител и да се вземе решение с мнозинството повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, за това правомощията на домоуправителя могат да бъдат възложени на нашия професионален домоуправител. Договорът за възлагане на управлението на етажната собственост се одобрява с решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост и се сключва между упълномощено от общото събрание лице и фирмата.
За да подпишете договор за управление на етажната собственост и поддръжка на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, е нужно да има писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти. Договорът се вписва от инвеститора в Агенцията по вписванията по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи приобитатели.
При избор на нов домоуправител всички съхранявани  документи, наличните парични средства, данни за банкови сметки и банкови карти се предават с приемо-предавателен протокол, който се подписва от предишния домоуправител и новоизбрания домоуправител.
За кандидатстване за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз, държавния или общинския бюджет с цел основен ремонт и/или основно обновяване на сграда в режим на етажна собственост от собствениците се учредява сдружение.
Собственик, ползвател или обитател в сграда, или отделен вход в режим на етажна собственост, който наруши правилата за вътрешния ред в етажната собственост и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите собственици,ползватели и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице. Установените нарушения се описват в констативен протокол, съставен от домоуправителя, като той трябва да съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата или период, и място на извършеното нарушение. Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра- за домоуправителя, нарушителя и общинската или районната администрация.
За поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, с цел „приход“ за Вашата етажна собственост”, трябва да се вземе решение от общо събрание на собствениците на етажната собственост с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части.
За присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа трябва да се вземе решение от общо събрание на собствениците на етажната собственост с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части.