Чудите се
каква е
цената на
нашите
услуги?
За провеждането на общото събрание трябва да присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите:
  • за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части – със 100 на сто идеални части от общите части;
  • за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя (собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването);
  • за изваждането от сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части;
  • за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
  • за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
  • за възлагане правомощията или на част от тях на домоуправителя, както и за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридически или физически лица, които не са собственици – с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
Ако събранието не може да се проведе в посочените в поканата час и дата поради липса на кворум от най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, събранието се отлага с един час и се провежда се по предварително обявения дневен ред смятайки се за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Когато в горепосочения случаи липсва дори и 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, събранието се отлага за следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в първия следващ работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата за свикване на отложеното общото събрание. Ако отново липсва необходимият кворум от най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.
Собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на същото или на предходно заседание на общото събрание, което се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма или с нотариална заверка на подписа на писмено пълномощно. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание,  като към него се прилага и копие от пълномощното.
Общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – не по-късно от 24 часа. Датата и часът на поставянето задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол. Общото събрание може да бъде насрочено и да се проведе най-рано на осмия ден след датата на поставяне на поканата, а в неотложни случаи – не по-рано от 24 часа след поставянето и.
Собственици или ползватели, които не ползват самостоятелния си обект или ще отсъстват повече от един месец, уведомяват писмено домоуправителя, като посочат електронна поща, телефонен номер и адрес в страната, на които да им бъдат изпращани поканите за свикване на общо събрание. Когато собствениците или ползвателите не са посочили електронна поща, телефонен номер или адрес в страната, на които да се изпращат поканите за свикване на общо събрание, те се смятат за уведомени.
В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.
Освен в неотложни случаи, общото събрание не може да се свиква във:
  • Дни, обявени за официални празници;
  • Дни, обявени от Министерския съвет за почивни.
Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от:
  • Домоуправителя;
  • Контролния съвет (контрольора).
Общото събрание може да се свика и по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата, като искането по се отправя до домоуправителя, който свиква общото събрание в 10-дневен срок от получаването му.
Когато домоуправителят не свика общото събрание в срок от 10-дневен срок, общото събрание се свиква от собствениците. Също така, общо събрание може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание.
При нововъзникнала етажна собственост първото общо събрание се свиква в 6-месечен срок от възникването и от собственици на самостоятелни обекти, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части. Когато общото събрание не е свикано в посочения срок, то може да се свика от всеки собственик или ползвател.